SPLOŠNI POGOJI KLUBA ZVESTOBE Moj Jeep za podjetja

SPLOŠNI POGOJI KLUBA ZVESTOBE Moj Jeep za podjetja

SPLOŠNI POGOJI KLUBA ZVESTOBE Moj Jeep za podjetja

VELJAJO OD 01.05.2024

 1. Splošno

Splošni pogoji določajo pravice in obveznosti pravnih oseb, ki uporabljajo klub zvestobe Moj Jeep za podjetja (v nadaljevanju: uporabniki) ter nosilca tega kluba zvestobe Moj Jeep za podjetja: podjetje AVTO TRIGLAV trgovina z avtomobili in deli, d.o.o., Ljubljana, Baragova ulica 7D, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Avto Triglav). Pogodbeno razmerje med uporabnikom in nosilcem kluba zvestobe Moj Jeep za podjetja je opredeljeno s pristopno izjavo in Splošnimi pogoji.

 

 1. Prijava v klub zvestobe Moj Jeep za podjetja in pogoji članstva

2.1. V klub zvestobe Moj Jeep za podjetja lahko pristopi, v kolikor ima v lasti ali v uporabi osebno ali tovorno (dostavno / gospodarsko) vozilo znamke Jeep:

1 - podjetje, ki je registrirano za opravljanje dejavnosti in ima sedež v Republiki Sloveniji.

2 - državni organ; samoupravna lokalna skupnost; nosilec javnega pooblastila in izvajalec javne službe; pri čemer so navedeni v celoti in izključno sami odgovorni za izpolnjevanje pogojev in obveznosti na podlagi zakonodaje, ki ureja upravljanje s premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, če ni z Avto Triglav pisno dogovorjeno drugače. 

2.2. Uporabnik mora pravilno ter popolno izpolniti ter podpisati pristopno izjavo. Pristopno izjavo je mogoče oddati le pri družbah, ki so s firmo in sedežem navedene na spletnem mestu https://www.jeep.si/prodajno-servisna-mreza/ (v nadaljevanju: pooblaščeni prodajalec/serviser Jeep oz. v množini pooblaščeni serviserji/prodajalci Jeep).

2.3. Popusti in ugodnosti iz naslova članstva v kluba zvestobe Moj Jeep za podjetja ter popusti in ugodnosti iz naslova morebitnih pogodb, ki jih sklene uporabnik s člani prodajno-servisne mreže Jeep se med seboj izključujejo.

 

 1. Ugodnosti uporabnikov kluba zvestobe Moj Jeep za podjetja

3.1. Uporabniki programa so upravičeni do posebnih ponudb, popustov in ugodnosti. O teh ugodnostih in novostih blagovne znamke Jeep in o dogodkih družbe Avto Triglav so uporabniki obveščeni preko kontaktnih podatkov, ki so jih posredovali na pristopni izjavi. Vsebina obvestil Avto Triglava je odvisna od različnih prodajnih akcij. Družba bo akcije določala prosto po lastni odločitvi in ni na noben način zavezana k obveščanju uporabnika o ugodnostih ali nudenju kakršnih koli ugodnosti, razen tistih, ki so izrecno določene v teh Splošnih pogojih. Ugodnosti se bodo lahko nanašale na vzdrževanje vozil, lahko pa tudi na nakup novih vozil ali opreme. Prav tako družba ne odgovarja za morebitna neskladja med pričakovanji uporabnika ter ponudbami in ugodnostmi, o katerih bo obveščen. 

3.2. S pristopom v klub zvestobe Moj Jeep za podjetja pridobi uporabnik pravico do določenih popustov na nadomestne dele iz skupin obrabljivih nadomestnih delov, nadomestnih delov za vzdrževanje, mehanskih nadomestnih delov Jeep, olja ter maziva znamke Selenia ter določeno dodatno opremo, določeno s strani Avto Triglava kot izbrani izdelek za člane/uporabnike kluba zvestobe Moj Jeep za podjetja.  Naveden popust pridobi zgolj, če je bila dodatna oprema kupljena ali blago vgrajeno/nameščeno v vozilo uporabnika pri kateremkoli pooblaščenem prodajalcu/serviserju Jeep https://www.jeep.si/prodajno-servisna-mreza/ (spisek sodelujočih pooblaščenih prodajalcev/serviserjev Jeep je objavljen na spletnem mestu https://www.jeep.si/prodajno-servisna-mreza/) in zavedeno na računu (v primeru nabave nadomestnih delov ali olj in maziv znamke Selenia morajo na računu biti zavedeni skupaj s storitvijo). Uporabnik prejme popust zgolj na material (motorno olje in nadomestne dele) ne pa na storitev dolivanja/nameščanja/menjave povezane s tem.

3.3. Popusti veljajo le za količine, ki se jih v normalnih okoliščinah lahko posamezno uporabi na eno vozilo znamke Jeep. Članska upravičenja, ki izvirajo iz kluba zvestobe Moj Jeep za podjetja, veljajo samo za vozilo, ki je del članstva v klubu zvestobe Moj Jeep za podjetja. Popusti in ugodnosti veljajo za uporabnike in niso prenosljive na drugo osebo ali drugo vozilo, prav tako jih ni mogoče zamenjati za gotovino.

3.4. Uporabnik pridobi tudi posamezne ugodnosti, ki so odvisne od različnih prodajnih akcij. Avto Triglav bo akcije določal prosto po lastni odločitvi in ni na noben način zavezan k obveščanju uporabnika o ugodnostih ali nudenju kakršnih koli ugodnosti, razen tistih, ki so izrecno določene v teh Splošnih pogojih. Druge, dodatne ugodnosti se lahko nanašajo na vzdrževanje vozil, lahko pa tudi na nakup novih vozil ali opreme. Prav tako Avto Triglav ne odgovarja za morebitna neskladja med pričakovanji uporabnika ter ponudbami in ugodnostmi, o katerih bo obveščen. 

3.5. Uporabniki imajo skozi leto priložnost sodelovati pri dogodkih, nagradnih igrah, promocijah in ostalih marketinških aktivnostih, ki jih prireja ustanovitelj.

 

 1. Vrednost popusta

4.1. Vrednost popusta se določi na podlagi dveh kriterijev:

1 - na podlagi starosti vozila.

2 - skupnega število vozil znamke Jeep v lastništvu ali z izrecno pravico do uporabe vozila enega podjetja.

4.2. Za namene teh splošnih pogojev se šteje, da starost vozila predstavlja čas, ki je potekel od začetka teka garancijske dobe, kot je razviden iz servisne knjižice vozila. Leto začne teči na dan, zapisan v servisni knjižici kot dan začetka teka garancijske dobe, in se konča s koncem tistega dne prihodnje leto, ki se datumsko ujema z dnem začetka teka garancijske dobe. Če prične garancijska doba teči na 29.2., se leto konča zadnji dan februarja prihodnje leto. Ugodnost določena za več kot 2 leti stara vozila se torej lahko uveljavlja po poteku dveh let od začetka teka garancijske dobe in sicer najprej na naslednji dan od dneva, ki se po datumsko ujema z dnem začetka teka garancijske dobe. 

4.3. Za namene teh splošnih pogojev se za izračun skupnega števila vozil štejejo vsa vozila, ki so v računalniškem sistemu Avto Triglava zavedena kot aktivna pri posameznem uporabniku. Aktivna so vsa nova vozila in vozila, ki so v zadnjem letu opravila redni servisni pregled pri pooblaščenem serviserju Jeep. Kot servis se za potrebe teh splošnih pogojev šteje redni servis, predpisan s strani proizvajalca in nastopi vsako leto ali ob s strani proizvajalca definiranih prevoženih kilometrih (kar nastopi prej). Vozila, ki so mlajša od dveh let, niso predmet popustov v spodaj navedeni tabeli vendar se štejejo v skupno število vozil, ki določa višino popusta za vozila starejša od dveh let. Dodatna opredelitev vozil, ki se štejejo v izračun skupnega števila vozil, je navedena v 6. točki teh splošnih pogojev. 

4.4. Višina popustov se določi na podlagi teh splošnih pogojev kluba zvestobe Moj Jeep za podjetja za posamezno vozilo glede na pogoje v točki 1 in 2 tega člena v skladu s tabelo v nadaljevanju. Popust se lahko obračuna zgolj na tisto vozilo, ki je starejše od 2 let.

 

Višina popustov na nadomestne dele iz skupine obrabljivih nadomestnih delov, nadomestnih delov za vzdrževanje, mehanskih nadomestnih delov:

STAROST VOZILA*

ŠTEVILO VOZIL

POPUST

 

STAREJŠE OD 2 LET

1

10 %

2 ali 3

15 %

4 ali več

20 %

  

Višina popustov olj in maziv znamke Selenia:

STAROST VOZILA*

ŠTEVILO VOZIL

POPUST

 

STAREJŠE OD 2 LET

1

5 %

2 ali 3

7,5 %

4 ali več

10 %

 

*vozila, ki so mlajša od dveh let niso predmet popustov v navedeni tabeli, vendar se štejejo v skupno število vozil, ki določa višino popusta za vozila starejša od dveh let.

 

 1. Nadomestni deli, za katere popusti ne veljajo

Popusti v nobenem primeru ne veljajo za nadomestne dele iz skupine karoserija, dodatna oprema, pnevmatike, električna napeljava, elektronske krmilne enote in za kemične produkte.

Popusti v nobenem primeru ne veljajo za storitve.

 1. Uporabnikova upravičenja

6.1. Uporabnikova upravičenja, ki izvirajo iz kluba zvestobe Moj Jeep za podjetja veljajo samo za vozila, ki so bila servisirana pri pooblaščenemu članu prodajno-servisne mreže Jeep v zadnjih 12 mesecih ali so bila ravno kar kupljena pri pooblaščenem prodajalcu vozil Jeep in dokler so v lasti uporabnika ali dokler velja izrecna pravica do uporabe. Uporabnik je dolžan sporočiti spremembe podatkov o lastništvu ali uporabi vozila članu pooblaščene mreže Jeep iz 3. točke teh Splošnih pogojev.

6.2. V vsakem primeru zmanjšanje voznega parka (zaradi odsvojitve, prodaje uničenja ali spremembe uporabe vozila) ohrani uporabnik do izteka 13 mesecev od zadnjega obiska servisa enake pogoje za njegova preostala vozila (to vozilo se za navedeno obdobje še vedno upošteva v število vozil uporabnika). Upravičenja za posamezno vozilo iz naslova kluba zvestobe Moj Jeep za podjetja se ne prenašajo na novega lastnika. Če je vozilo prodano ali odsvojeno tretji osebi, to vozilo izgubi pravico do popustov.

6.3. Veljavnost popustov je vezana na servisne vhode, kjer pomeni, da je popust veljaven 13 mesecev od zadnje opravljenega servisa pri pooblaščenemu članu prodajno-servisne mreže Jeep. V primeru povečanja voznega parka je stranka dolžna predložiti dokumente članu prodajno-servisne mreže Jeep, ki izkazujejo ažurno stanje lastništva ali izrecne uporabe vozila skladno z določili teh splošnih pogojev, če želi koristiti ugodnosti kluba zvestobe Moj Jeep za podjetja. Uporabnik izgubi pravico do popustov kluba zvestobe Moj Jeep za podjetja v primeru zlorab ali kršitev ob sklenitvi ali v izvrševanju svojih pravic.

6.4. Avto Triglav d.o.o. lahko v primeru ugotovljenih kršitev uporabnika pisno obvesti o izgubi upravičenj iz kluba zvestobe Moj Jeep za podjetja. Ob izteku veljavnosti aneksa k pristopni izjavi lahko stranki skleneta nov aneks ob predložitvi dokumentov, ki izkazujejo ažurno stanje lastništva in uporabe vozila. Servis za potrebe teh splošnih pogojev pomeni redni servis, ki je predpisan s strani proizvajalca in nastopi vsako leto ali ob s strani proizvajalca definiranih prevoženih kilometrih (kar nastopi prej).

 

 1. Uporaba in varstvo podatkov

7.1. Pristop v klub zvestobe Moj Jeep za podjetja je prostovoljen in brezplačen, uporabnik pa z izpolnitvijo pristopne izjave posreduje podatke podjetja, podatke podpisnika oziroma zastopnika podjetja in kontaktne podatke podjetju Avto Triglav oziroma pooblaščenim prodajalcem/serviserjem Jeep. Z izpolnitvijo pristopne izjave uporabnik Avto Triglavu in pooblaščenim prodajalcem/serviserjem Jeep posreduje naslednje podatke: naziv podjetja, davčno številko, naslov podjetja, poštno številko, kraj, ime in priimek podpisnika oziroma zastopnika podjetja ter kontaktne podatke podjetja, in sicer telefonsko številko, številko mobilnega telefona in elektronski naslov. Uporabnik soglaša, da se lahko ti podatki uporabijo za namen izvajanja članstva v klubu zvestobe podjetja Avto Triglav, kar poleg ostalih določb splošnih pogojev izrecno vključuje najavo obiskov na servisu (ekran, tabla...), kontaktiranje uporabnika za raziskave trga in priprave analiz o prodaji vozil, za obveščanje uporabnika o akcijah vpoklicev, za kontaktiranje z namenom pridobivanja informacij o kakovosti storitev, za posredovanje revij, brošur, obvestil o novostih, popustih, posebnih ponudbah in nagradnih igrah kluba zvestobe Moj Jeep za podjetja ter drugega reklamnega gradiva. 

7.2. V kolikor se posredovani podatki skladno z zakonodajo opredelijo kot osebni podatki, ima Avto Triglav d.o.o. pravno podlago za njihovo obdelavo po točki (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), saj jih obdeluje za namen izvajanja klub zvestobe Moj Jeep za podjetja in jih ob pogoju, da so izpolnjeni zakonski pogoji, lahko posreduje članom svoje komercialne mreže (pooblaščenim prodajalcem/serviserjem Jeep) in drugim družbam skupine FCA Automobiles (Stellantis). Uporabnik se zavezuje, da bo v razmerju do svojih zaposlenih ali pogodbenikov, katerih osebne podatke posreduje s pristopno izjavo ali tekom izvajanja članstva v tem klubu, sam izpolnil vse obveznosti upravljavca osebnih podatkov, vključno z zagotovitvijo informacij skladno z 12., 13. in 14. členom GDPR ter da bo zagotovil učinkovito varstvo pravic posameznikov skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

 1. Prenehanje članstva in obveščanje

Avto Triglav lahko uporabnika klub zvestobe Moj Jeep za podjetja izključi iz klub zvestobe, če mu ta ne posreduje pravilnih podatkov in v primeru poskusa zlorabe programa ugodnosti. V tem primeru bo Jeep uporabnika pisno obvestil o svoji odločitvi s priporočenim pismom. Vsak uporabnik kluba zvestobe Moj Jeep za podjetja lahko kadarkoli izstopi iz kluba tako, da svojo odločitev sporoči na naslov Avto Triglav d.o.o., Ljubljana,  Baragova ulica 7D, Ljubljana. Morebitne neizkoriščene ugodnosti se v trenutku preklica članstva izničijo. Uporabnik lahko izbere način obveščanja oziroma odpove enega ali več načinov obveščanja, ki jih uporablja Avto Triglav (po pošti, elektronski pošti ali mobilnem telefonu). Avto Triglav registrira prenehanje članstva oziroma željeno spremembo načina obveščanja in o tem obvesti člana v 15 (petnajstih) dneh po prejemu obvestila.

 

 1. Sprememba Splošnih pogojev

Avto Triglav sme te Splošne pogoje kadarkoli spremeniti. O spremembi splošnih pogojev je dolžan uporabnike obvestiti na primeren način. Za primeren način se šteje objava spremenjenih/novih splošnih pogojev z obrazložitvijo bistvenih sprememb na spletni strani https://www.jeep.si/. Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati 3 (tri) delovne dni po prej omenjeni objavi. Šteje se, da uporabnik s spremembo splošnih pogojev soglaša, če v roku 30 dni po objavi sprememb ne obvesti Avto Triglav o preklicu svoje pristopne izjave s priporočeno pošto s povratnico.

 

 1. Ukinitev kluba zvestobe Moj Jeep za podjetja

Podjetje Avto Triglav si pridržuje pravico do ukinitve kluba zvestobe Moj Jeep za podjetja. O opustitvi ali ukinitvi kluba zvestobe je dolžan seznaniti uporabnike na primeren način. Za primeren način se šteje objava na spletnem mestu https://www.jeep.si/. Ukinitev kluba zvestobe Moj Jeep za podjetja stopi v veljavo 3 (tri) delovne dni po objavi omenjenega obvestila.

 

 1. Končna določba

Za vse spore, ki bi nastali na podlagi teh splošnih pogojev oziroma uporabnikovega pristopa v klub zvestobe Moj Jeep za podjetja, so pristojna sodišča sodnega okrožja v Ljubljani.