Splošni pogoji kluba zvestobe Moj Jeep

1. Splošno

Splošni pogoji kluba zvestobe Moj Jeep (v nadaljevanju: klub Moj Jeep) določajo pravice in obveznosti posameznikov, ki se odločijo za članstvo v klubu Moj Jeep (v nadaljevanju: člani kluba) in ustanovitelja omenjenega kluba Moj Jeep, podjetja Avto Triglav d.o.o, Ljubljana, Baragova ulica 7D, 1000 Ljubljana, matična številka: 5825482000, davčna številka: SI 34791809.

2. Prijava v klub in pogoji članstva

V klub Moj Jeep lahko pristopi vsaka fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in ima v lasti ali uporabi osebno vozilo znamke Jeep, ki ga uporablja za osebne namene (to izključuje taksije, ambulantna vozila, vozila za odplačen prevoz oseb ali stvari, vozil, ki se uporabljajo za dirke ali rally- je). Izrecno je poudarjeno, da popusti veljajo le za količine izbranih izdelkov, ki jih lahko posamezen član kluba Moj Jeep uporabi na svojem vozilu. Pravne osebe ne morejo biti člani kluba. Za članstvo v klubu Moj Jeep je potrebno pravilno izpolniti prijavnico in jo podpisano poslati na naslov: Avto Triglav d.o.o, Ljubljana, Baragova 7D, 1000 Ljubljana ali oddati pri katerem od sodelujočih pooblaščenih prodajalcev ali serviserjev vozil Jeep (spisek sodelujočih koncesionarjev na spletnem mestu https://www.jeep.si/prodajno-servisna-mreza/). Prijava je možna tudi z izpolnitvijo prijavnice prek spletnega mesta https://www.jeep.si/klub-zvestobe-moj-jeep/.

3. Ugodnosti članov kluba Moj Jeep

3.1. Člani kluba so upravičeni do posebnih ponudb, popustov in ugodnosti. O teh ugodnostih in novostih znamke Jeep in o dogodkih podjetja Avto Triglav d.o.o., Ljubljana so člani obveščeni preko kontaktnih podatkov, ki so jih posredovali na prijavnici. Člani vstopijo v klub z dnem oddaje prijavnice, pravice iz naslova članstva pa člani lahko uveljavljajo od dne 1. 5. 2022 dalje.

3.2. Vsebina obvestil je odvisna od različnih prodajnih akcij. Ustanovitelj bo akcije določal prosto po lastni odločitvi in ni na noben način zavezan k obveščanju člana o ugodnostih ali nudenju kakršnihkoli ugodnosti, razen tistih, ki so izrecno določene v teh splošnih pogojih. Prav tako ustanovitelj ne odgovarja za morebitna neskladja med pričakovanji člana kluba ter ponudbami in ugodnostmi, o katerih bo obveščen.

3.3. Ustanovitelj omogoča članom kluba, da brezplačno prejemajo SMS/MMS- obvestila, pošto in elektronsko pošto, pri čemer bo obvestila pošiljal na način, ki ga član označi v pristopni izjavi. Po telefonu bo ustanovitelj pošiljal obvestila le na mobilne številke slovenskih mobilnih operaterjev. Prejemanje SMS/MMS obvestil je mogoče le na mobilnih telefonih, ki omogočajo sprejemanje SMS in MMS sporočil.

3.4. Člani kluba Moj Jeep so upravičeni do določenih popustov za izbrane originalne nadomestne dele iz skupin obrabljivih nadomestnih delov, nadomestnih delov za vzdrževanje, mehanskih nadomestnih delov in za olja in maziva Selenia, kot so opredeljeni na spletnem mestu https://www.jeep.si/moj-jeep/. Člani kluba imajo pravico do popustov na izbrane originalne nadomestne dele in olja in maziva Selenia pod pogojem, da so vgrajeni v mreži pooblaščenih serviserjev Jeep (spisek sodelujočih članov servisne mreže Jeep je na spletnem mestu https://www.jeep. si/prodajno-servisna-mreza/).

3.5. Vrednost popusta se določi na podlagi starosti vozila. Za namene teh Splošnih pogojev se šteje, da starost vozila predstavlja čas, ki je potekel od začetka teka garancijske dobe, kot je razviden iz servisne knjižice vozila.

3.6. Višina popustov na nadomestne dele iz skupine obrabljivih nadomestnih delov, nadomestnih delov za vzdrževanje in mehanskih nadomestnih delov:

Starost vozila – Lestvica popustov

STAROSTNO OBDOBJE VOZILA LESTVICA POPUSTOV ZA NADOMESTNE DELE
0 – 2 0 %
2 – 4 10 %
4 – 6 15 %
6 – 8 20 %
8 – 10 25 %
VEČ KOT 10 LET 30 %

 

Višina popustov za olja in maziva Selenia:

Starost vozila – Lestvica popustov

STAROSTNO OBDOBJE VOZILA LESTVICA POPUSTOV ZA OLJA IN MAZIVA SELENIA
0 – 2 0 %
2 – 4 5 %
4 – 6 7,5 %
6 – 8 10 %
8 – 10 12,5 %
VEČ KOT 10 LET 15 %

3.7. Popusti v nobenem primeru ne veljajo za nadomestne dele iz skupine: karoserija, dodatna oprema, pnevmatike, električna napeljava, elektronske krmilne enote in za kemične produkte.

3.8. Popusti v nobenem primeru ne veljajo za storitve.

3.9. Uporabnikova upravičenja, ki izvirajo iz kluba Moj Jeep veljajo samo za vozilo, ki je v lasti člana kluba. Ugodnosti veljajo za člane kluba in niso prenosljive na drugo osebo ali drugo vozilo, prav tako jih ni mogoče zamenjati za gotovino. Ob zamenjavi vozila bo lahko novi lastnik izkoristil ugodnosti, ki se nanašajo na to vozilo, če je ali če bo postal član kluba.

4. Prenehanje članstva in obveščanje

Avto Triglav d.o.o. lahko člana Moj Jeep izključi iz kluba, če mu ta ne posreduje pravilnih podatkov in v primeru poskusa zlorabe ugodnosti kluba. V tem primeru bo stranko pisno obvestil o svoji odločitvi s priporočenim pismom. Vsak član kluba Moj Jeep lahko kadarkoli izstopi iz kluba tako, da svojo odločitev pisno sporoči na naslov Avto Triglav d.o.o, Ljubljana, Baragova 7D, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov dpo@avto-triglav.si. Preklic članstva pomeni preklic vseh oblik obveščanja. Morebitne nekoriščene ugodnosti se v trenutku preklica članstva izničijo. Avto Triglav d.o.o. registrira prenehanje članstva oziroma želeno spremembo načina obveščanja in o tem obvesti člana v roku 15 (petnajst) dni od prejema obvestila.

5. Ukinitev kluba Moj Jeep in sprememba Splošnih pogojev

Avto Triglav si pridržuje pravico do ukinitve kluba Moj Jeep in/ali spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev. O ukinitvi kluba ali spremembi Splošnih pogojev je dolžan seznaniti člane kluba pisno na način, ki ga je član označil na pristopni izjavi kot želeni način obveščanja. V primeru, da član na pristopni izjavi ni označil nobenega načina obveščanja, se šteje, da je o spremembi Splošnih pogojev obveščen po preteku 8 dni od objave spremenjenih Splošnih pogojev na spletnem mestu https://www.jeep. si/. Če se član kluba s spremembo ne strinja, ima pravico do izstopa iz kluba skladno s 4. členom teh Splošnih pogojev.

6. Končne določbe

Ti Splošni pogoji so v tiskani obliki sestavni del pristopne izjave. V elektronski obliki so dostopni na spletni strani https://www.jeep.si/. Morebitne spore med članom kluba in podjetjem Avto Triglav se rešuje sporazumno. Če na takšen način stranki ne bi uspeli, bo spor reševalo pristojno sodišče v Republiki Sloveniji.

7. Nameni zbiranja in obdelave osebnih podatkov ter zakonitost obdelave

7.1. Z izpolnitvijo pristopne izjave je med članom kluba in družbo Avto Triglav d.o.o., Ljubljana vzpostavljeno pogodbeno razmerje, z vsebino, kot je razvidna iz pristopne izjave in pripadajočih Splošnih pogojev. S pristopom v klub zvestobe član sprejema te pogoje o varstvu osebnih podatkov in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Obdelava zbranih osebnih podatkov je zakonita, kolikor je potrebna bodisi za izvajanje pogodbenega razmerja ali zaradi zakonitega interesa upravljavca, bodisi utemeljena na podlagi izrecne privolitve podpisnika. Družba Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, Baragova ulica 7D, 1000 Ljubljana, matična številka: 5825482000, davčna številka: SI 34791809 (v nadaljevanju poimenovana “družba“) se šteje za upravljavca osebnih podatkov, pridobljenih v okviru izvajanja kluba zvestobe. Družba vse osebne podatke varuje skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR) in ostalimi zavezujočimi predpisi.

8. Obdelava osebnih podatkov za namen sklenitve in izvajanja pogodbe

8.1. Članstvo v klubu zvestobe in uveljavljanje pravic iz naslova članstva je mogoče le pod pogojem, da je prijavitelj v pristopni izjavi, s katero je sklenil pogodbeno razmerje glede članstva v klubu zvestobe, posredoval naslednje točne osebne podatke, ki se nanašajo nanj: ime, priimek, datum rojstva, naslov elektronske pošte, naslov prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj prebivališča) ter VIN številka vozila. Na podlagi VIN številke družba določi še podatke o znamki, modelu in starosti vozila. Podatki o imenu, priimku, datumu rojstva, naslovu prebivališča, naslovu elektronske pošte in VIN številki vozila se v pristopni izjavi navedejo v polja, označena z zvezdico (*) kot obvezna (v nadaljevanju: obvezni podatki). Vpis obveznih podatkov je pogoj za veljavnost pristopne izjave. Družba ni dolžna zagotavljati pravic in ugodnosti iz kluba zvestobe, če član ne vpiše obveznih podatkov ali so kot obvezni podatki vpisani nepravilni podatki.

8.2. Družba pri zbiranju osebnih podatkov ni dolžna preverjati pravilnosti osebnih podatkov ali identitete stranke. Družba ima pravico, da po lastni presoji zahteva, da član kluba izkaže svojo identiteto, lastninsko pravico na vozilu in morebiten obstoj pooblastilnega razmerja. Te podatke lahko družba preverja ob včlanitvi v klub zvestobe kot tudi ob vsakem uveljavljanju pravic iz naslova kluba zvestobe.

8.3. Družba navedene podatke potrebuje zaradi identifikacije člana kluba zvestobe ob vsakokratnem uveljavljanju njegovih pravic iz naslova članstva, ter zaradi določitve višine popustov, skladno s temi Splošnimi pogoji. V zvezi s tem namenom bo družba lahko sprejela odločitev, ki bo temeljila bodisi na ročni obdelavi, bodisi na avtomatizirani obdelavi, vendar v slednjem primeru le, kolikor bo tak način sprejemanja odločitev nujen za sklenitev ali izvajanje pravic in obveznosti iz teh Splošnih pogojev med članom kluba in družbo. V primeru, da se bo obseg ugodnosti določil z avtomatizirano obdelavo, ima član kluba vselej pravico, da od družbe zahteva ponoven izračun in izpodbija določitev ugodnosti, ki je temeljila na avtomatizirani obdelavi, na enega izmed načinov iz 5. člena te izjave.

8.4. Član kluba zvestobe s podpisom pristopne izjave soglaša, da družba posreduje njegove osebne podatke iz pristopne izjave svojim pooblaščenim serviserjem ali prodajalcem vozil Jeep, s katerimi je družba v pogodbenem razmerju. Posodobljen seznam pooblaščenih serviserjev in prodajalcev vozil Jeep je vsakokrat dostopen na spletni strani https://www.jeep.si/prodajno-servisna- mreza/. Član kluba zvestobe s podpisom pristopne izjave tudi soglaša, da bo ob vsakokratnem servisu ali nakupu pri pooblaščenem serviserju ali prodajalcu, kjer uveljavlja ugodnost kluba zvestobe, serviser ali prodajalec znamke Jeep posredoval vse navedene podatke iz izdanega računa, delovnega oz. servisnega naloga ali prodajne pogodbe. Takšno posredovanje podatkov med družbo in pooblaščenimi serviserji ali prodajalci znamke Jeep je potrebno in nujen pogoj za uveljavljanje pravic člana kluba, saj se izvaja za namen poravnave medsebojnih obveznosti s serviserji in prodajalci ter s tem povezano administracijo. V primeru, da ti podatki niso posredovani, član kluba zvestobe ne pridobi pravice do uveljavljanja ugodnosti. V primeru podane privolitve za obveščanje se bodo tako pridobljeni podatki obdelovali tudi za namen obveščanja o ugodnostih, novostih in ponudbah, kot navedeno v členu 3.2 te izjave.

8.5. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov iz pristopne izjave in iz točke 2.4. je točka b) prvega odstavka 6. člena GDPR. V primeru, da se podatki obdelujejo na podlagi privolitve, je pravna podlaga za obdelavo točka a) prvega odstavka 6. člena GDPR.

9. Obdelava osebnih podatkov za namen neposrednega trženja

9.1. Preostale podatke, ki na pristopni izjavi niso označeni kot obvezni, lahko član posreduje po lastni svobodni izbiri. Ti podatki so: model vozila, spol, delodajalec in telefonska številka mobilnega ali stacionarnega telefona.

9.2. Če član na pristopni izjavi označi, da želi, da ga družba obvešča o njegovih ugodnostih, novostih in ponudbah, ki mu jih omogoča klub zvestobe, bo družba obdelovala vse podatke, ki jih navede v pristopni izjavi in podatke, zbrane ob uveljavljanju njegovih ugodnosti iz kluba zvestobe, ki jih bo pridobila na način iz točke 2.4.. Slednji lahko zajemajo podatke o tem, kdaj in pri katerem serviserju ali prodajalcu je stranka koristila ugodnosti, v kakšni vrednosti in za katero vozilo. Družba bo zbrane podatke lahko uporabila za namen pošiljanja obvestil zaradi ponujanja blaga ali storitev, na način, ki ga bo član označil v pristopni izjavi (po pošti na naslov prebivališča, preko elektronske pošte ali preko mobilnega telefona, s klicem ali SMS/MMS sporočilom). Ti podatki se zbirajo in obdelujejo za namen neposrednega trženja na podlagi privolitve člana kluba ali na podlagi zakona, kadar bo obdelava utemeljena na zakonitem interesu družbe. Na podlagi izrecne privolitve člana na za ta namen označenem mestu na pristopni izjavi se bodo njegovi osebni podatki lahko analizirali za namen priprave optimalne in prilagojene ponudbe izdelkov in storitev v okviru programa zvestobe, ter za namen izvajanja tržnih raziskav, ki bodo pripomogle k razvoju obstoječih in novih ugodnosti za vse člane programa zvestobe. Te podatke in podatke, ki jih bo član zaupal v zvezi s svojo izkušnjo ob nakupu ali opravljeni storitvi, družba zbira in obdeluje izključno za namen preverjanja zadovoljstva članov z opravljenim nakupom ali storitvijo, s čimer spremlja kakovost ponujenih izdelkov in storitev.

9.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov iz pristopne izjave in iz točke 2.4. je točka a) prvega odstavka 6. člena GDPR, kadar se podatki obdelujejo na podlagi privolitve člana. Kolikor je dovoljeno s predpisi, je pravna podlaga za obdelavo teh podatkov tudi zakoniti interes družbe, točka f) prvega odstavka 6. člena GDPR. Zakoniti interes družbe je poznavanje svojih strank za namene oglaševanja in raziskave trga.

10. Pravice članov v zvezi z varstvom osebnih podatkov

10.1. Vsak član kluba ima pravico, da od družbe zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s članom, na katerega se nanašajo osebni podatki in pravico do prenosljivosti podatkov, če so izpolnjeni zakonski pogoji. Za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, ima član kluba pravico svojo privolitev preklicati. Za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upravljavca, pa ima član kluba možnost ugovarjati takšni obdelavi.

10.2. Preklic privolitve.

Član kluba ima pravico, da svojo privolitev kadarkoli delno ali v celoti prekliče in zahteva, da se njegovi podatki trajno ali začasno prenehajo uporabljati za namene, za katere je bila dana privolitev na pristopni izjavi. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim prekličem. Preklic privolitve za namene, za katere je bila dana, ne vpliva na članstvo v klubu in posledično uveljavljanje pravic iz naslova članstva, razen če član hkrati izstopi tudi iz kluba zvestobe.

10.3. Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Član kluba, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od družbe dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop (vpogled, prepis in kopiranje) do osebnih podatkov in naslednje informacije:

  • namene obdelave,
  • vrste zadevnih osebnih podatkov,
  • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni
  • podatki,
  • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali merila, ki
  • se uporabijo za določitev tega obdobja,
  • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih
  • podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
  • informacijo o pravici do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu.

Družba zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije, ki jih zahteva član lahko zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Kadar član kluba, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, in če ne zahteva drugače, se informacije zagotovijo v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana.

10.4. Pravica do popravka.

Član kluba ima pravico zahtevati popravek ali dopolnitev nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

10.5. Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“).

Član kluba lahko zahteva izbris svojih osebnih podatkov, če podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili izbrani ali obdelani; če so bili obdelani nezakonito; če član kluba njihovi obdelavi ugovarja ali prekliče privolitev; če tako določa zakon ali drug predpis. Družba bo v primeru zahteve ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejela razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da bodo vsi obdelovalci, ki jim je posredoval podatke, seznanjeni z zahtevo za izbris ter od njih zahtevala, naj izbrišejo povezave do osebnih podatkov ali njihovih kopij; razen če bo obdelava potrebna za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje zakonske obveznosti ali uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

10.6. Pravica do omejitve obdelave

Član kluba, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči omejitev obdelave, če oporeka točnosti podatkov, ki se da preveriti; če je obdelava nezakonita in član kluba ne želi izbrisa, pač pa zahteva omejitev obdelave; če podatke potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, kljub temu da podatki niso več potrebni za namene obdelave; če je član kluba vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi družbe prevladajo nad razlogi člana.

10.7. Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave.

Družba vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporoči vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor. Če član tako zahteva, ga obvesti o teh uporabnikih.

10.8. Pravica do prenosljivosti podatkov.

Član kluba ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim od družbe, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga družba pri tem ovirala. Član kluba ima pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

4.9. Pravica do ugovora.

Član kluba ima pravico, da kadar koli trajno ali začasno ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene neposrednega trženja, če se ti obdelujejo na podlagi zakonitega interesa družbe. Kadar član ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene. Uveljavljanje ugovora ne vpliva na članstvo v klubu in posledično uveljavljanje pravic iz naslova članstva, razen če član hkrati izstopi tudi iz kluba zvestobe.

11. Način uveljavljanja pravic

11.1. Vse pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov v zvezi s klubom zvestobe član kluba uveljavlja pri družbi. Član kluba ima pravico, da zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj in uveljavlja pravico do omejitve obdelave, popravka, izbrisa podatkov, prenosljivosti podatkov in do ugovora ter preklica privolitve, na katerega koli od sledečih načinov:

• pisno na poslovni naslov družbe Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, Baragova ulica 7D, 1000 Ljubljana,
• ustno na zapisnik na poslovnem naslovu družbe,
• po elektronski pošti na naslov: gdpr@avto-triglav.si.

Na enak način lahko član tudi spremeni nastavitve glede načinov, na katere želi prejemati obvestila (elektronska pošta, naslov, SMS/MMS).

11.2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi je dosegljiva na elektronskem naslovu: gdpr@avto-triglav.si

11.3. Družba bo v roku 15 dni ustrezno obravnavala zahtevo in o ukrepih v nadaljnjih petih dneh pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestila člana. Spremembo podatkov bo upoštevala najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dne prejema obrazca. Družba sme zavrniti kakršen koli ukrep v zvezi z zahtevo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana.

11.4. Vsak član, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da je obdelava podatkov v zvezi z njim v nasprotju s predpisi.

12. Uporabniki osebnih podatkov

12.1. Družba Avto Triglav d.o.o., Ljubljana osebnih podatkov članov kluba ne posreduje tretjim osebam, razen:

• zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom družbe (npr. klicni centri, tiskarji, oglaševalske agencije),
• pooblaščenim serviserjem ali drugim koncesionarjem, skladno z določbami teh Splošnih pogojev, in
• državnim organom ali nosilcem javnih pooblastil na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve.

12.2. V vsakem primeru posredovanja osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu ali drugemu uporabniku bo družba posredovala podatke le uporabnikom, ki bodo zagotovili zadostna jamstva glede zavarovanja osebnih podatkov.

12.3. Osebni podatki, ki se obdelujejo za namen neposrednega trženja, se bodo lahko prenesli v državo izven Evropskega gospodarskega prostora, in sicer v Združene države Amerike (ZDA). Trenutno ni veljavnega sklepa Evropske Komisije o ustreznosti varstva osebnih podatkov v ZDA. Obdelovalec osebnih podatkov, h kateremu bodo preneseni podatki, se je zavezal k standardnim določilom o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija, poleg tega pa je sprejel dodatne organizacijske in tehnične ukrepe varstva podatkov. O tem, kako so varovani vaši podatki pri prenosu v ZDA se lahko seznanite na sledeči povezavi: https://www.activecampaign.com/legal/scc.

13. Rok hrambe osebnih podatkov

13.1. Družba bo obvezne osebne podatke hranila ves čas trajanja članstva v klubu zvestobe. V primeru prenehanja članstva bo osebne podatke izbrisala v roku 15 dni po prenehanju članstva. Neobvezne osebne podatke bo družba hranila, dokler bodo potrebni za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. V primeru, da bo nadaljnja hramba potrebna zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa, sme družba podatke hraniti, dokler je hramba potrebna za izpolnitev obveznosti.

7.2. Po preteku obdobja hrambe bo družba vse pridobljene osebne podatke uničila.